Přejít k hlavnímu obsahu

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024

Ode dne 12.04.2024 do dne 13.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin, středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 572080/24/2900-11420-709759, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně.

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina (dále též „akční plán“ nebo „koncepce“) definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality ovzduší. Stanovuje rámec opatření, které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí, zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví.

Veřejná vyhláška o vydání Změny č. 1 Územního plánu Důl

Zastupitelstvo obce Důl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo dne 13. 12. 2023 ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŮL.

Oznámení o kontrole vody v Důlu

Obecní úřad Důl
Důl 31
395 01 Pacov
Dne : 13.října 2023
Vyřizuje : Pavel Strnad
Telefon : 723036736
e-mail : ou.dul@tiscali.cz


O z n á m e n í


Dne 13.října 2023 bylo nahlášeno z laboratoře, že vzorek pitné vody, který byl odebrán dne 11.10.2023 z vodojemu Důl, nevyhovuje hygienickým ukazatelům v hodnotě koliformní bakterie (24 KTJ/100 ml), Escherichia coli (4 KTJ/100 ml).


Jedná se o mírné bakteriologické znečištění.
Vodu k pitným účelům je možné používat pouze po převaření.

Oznámení o kontrole vody v Nové Vsi

Obecní úřad Důl
Důl 31
395 01 Pacov
Dne : 23.června 2023
Vyřizuje : Pavel Strnad
Telefon : 723036736
e-mail : ou.dul@tiscali.cz


O z n á m e n í


Dnešního dne 23.6.2023 bylo nahlášeno z laboratoře, že vzorek pitné vody, který byl odebrán dne 19.6.2023 v Nové Vsi č.p.2, vyhovuje všem hygienickým ukazatelům. Tímto se ruší oznámení ze dne 12.6.2023.
Vodu k pitným účelům je možné používat bez omezení .


Vyvěšeno dne : 23.6.2023
Starosta obce
Pavel Strnad
 

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023

Ode dne 26.04.2023 do dne 26.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti.

Rozpočtové opatření č.2/2023 svazku obcí mikroregionu Stražiště

4121 mimořádné členské příspěvky 1-2/2023 - 438 813,20 / 3636 2329 převod na 4121 mim.členské příspěvky / 8118 vklad na vkladový účet 400 000,00 / 2292 5811 dopravní obslužnost veřejnou linkou 24 859,19, celková platba bude 34 859,19, 10 000,00 je již ve schváleném rozpočtu + 3636 2111 úhrada VF dopravní obslužnost 34859,19/ 3636 5179 nové webové stránky Z.Klika 5 000,00 / 3636 5175 občerstvení konference 31.3.2023

Veřejná vyhláška MZe

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.1/2021 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.1 z 9.6.2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.2/2021 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.2 z 30.7.2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. 4.6. 2018

OBEC DŮL
Důl 31, 395 01 Pacov
IČ:
Tel.: 723 036 736 E-mail: ou.dul@tiscali.cz
Žadatel: DUPONTI s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02809931
Číslo jednací: 4/2018
Datum: 4.6.2018

Věc: Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 22. května 2018 obdržela obec Důl Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací. Obecní úřad Důl poskytuje následující informace dle výše uvedeného zákona.

Zápis z ustavující schůze ze dne 31.10. 2014

Zápis z ustavující schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 31.října 2014

Přítomno : 7 členů obecního zastupitelstva
Jmenovitě : Pavel Strnad, Josef Pícha, Karel Zeman, Jaroslav Sůva, Michal Hojsák, Tomáš Fortelka, Roman Sůva.

Zasedání obecního zastupitelstva bylo veřejné.


Program schůze :

1.Zahájení
2.Slib členů zastupitelstva
3.Volba starosty
4.Volba zástupce starosty
5.Volba předsedů a členů výborů
6.Různé
7.Usnesení
8.Závěr

Žádost o zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtu SOM Stražiště pro rok 2021

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020 SOM Stražiště

Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 28. května 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo provedeno dne 8. června 2021 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 8. června 2021.

Návrh závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOM Stražiště. Přezkoumání hospodaření za rok 2021 provedl kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20215065466_2 Ing. Eliška Ferancová. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.5/2022 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.5 z 25.1.2022. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.4/2021 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.4 z 21.12.2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOM Stražiště pro rok 2023-2025 a rozpočtového provizoria

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOM Stražiště na rok 2023-2025 a rozpočtového provizoria na rok 2022. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného rozpočtového opatření č.3/2021 SOM Stražiště

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtového opatření č.3 z 20.10.2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOM Stražiště. Přezkoumání hospodaření za rok 2020 provedl kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20205060508_10 Ing. Bc. Josef Šenk. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o změně OPVZ VN Švihov

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad, právnické osoběnPovodí Vltavy, státní podnik, měnínpodle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě návrhu ze dne 15. 4. 2021 č.j. 048000/2021/KUSK, rozsah činností, které jsou ve stávajícím ochranném pásmu vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivcezakázány, či omezeny.

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy o změně OPVZ VN Švihov

Oznámení o návrhu opatření ve věci: Změna stávajícího ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce dle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě žádosti podané státním podnikem Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO:70889953.

Oznámení o doručování veřejnou vyhláškou - územní plán Důl

Kompletní návrh zadání územního plánu Důl je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele (Městský úřad Pacov, odbor výstavby, pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:30 hod ), na Obecním úřadě Důl a na internetových stránkách města Pacov http://www.mestopacov.cz/mestsky-urad/odbor-vystavby/informace/uzemni-planovani/dul/zadani-up-dul/

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe

V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2020

Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 25. ledna 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 15. února 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15. února 2021. Při přezkoumání hospodaření obce Důl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2021

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 6. května 2022 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 23. května 2022 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 23. května 2022. Při přezkoumání hospodaření obce Důl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření DSO Dobrovolný svazek obcí Sompo nebyly zjištěny chyby a nedostatky s vyjímkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části B zprávy. Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených v části C.1 zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

Závěrečný účet za rok 2020 a zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020

Přezkoumání bylo provedeno dne 15. února 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15. února 2021. Při přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet za rok 2020 byl sestaven ke dni 31.12.2020.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2020

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2020. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečný účet za rok 2021 a zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2021

Přezkoumání bylo provedeno dne 23. května 2022 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 23. května 2022. Při přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet za rok 2021 byl sestaven ke dni 31.12.2021.

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021 SOM Stražiště

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 18533/2022 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Stražiště
se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721 za rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2019

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15. května 2020 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 20. května 2020 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 20. května 2020.

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s městem Pacov

V souladu s ustanovením § 63 ods. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž záladě budou orgány města Pacov vykonávat pro obec Důl část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v Čl. III této smlouvy.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Obec Důl uzavřela s městem Pacov veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků na město Pacov. Předmětem veřejnoprávní smlouvy je závazek, že orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Důl přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Důl v rozsahu stanoveném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - tj. projednávat přestupky

Záměr pronájmu pozemků 2018

Předmět pronájmu : 74, 121, 125/2, 125/3, 125/8, 125/9, 156/1, 156/14, 156/18, 156/26, 156/28, 156/29, 292/3, 292/5, 323, 324, 331, 357/1, 357/3, 357/6, 357/7, 357/9, 357/15, 357/16, 357/21, 357/22, 357/23, 357/24, 357/25, 401, 406, 407/1, 407/3, 408, 524, 525/6, 525/7, 530/8, 530/9, 552, 566/1, 566/3, 566/4, 566/6, 566/7, 581, 599/1,601, 611. Příjem písemných žádostí do 25.listopadu 2018.

Záměr pronájmu pozemků 2022

Obec Důl zveřejňuje podle § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu pozemků : 74, 121, 125/2, 125/3, 125/8, 125/9, 156/1, 156/14, 156/18, 156/26, 156/28, 156/29, 292/3, 292/5, 323, 324, 331, 357/1, 357/3, 357/6, 357/7, 357/9, 357/15, 357/16, 357/21, 357/22, 357/23, 357/24, 357/25, 401, 406, 407/1, 407/3, 408, 524, 525/6, 525/7, 530/8, 530/9, 552, 566/1, 566/3, 566/4, 566/6, 566/7, 581, 599/1,601, 611. Příjem písemných žádostí do 30.listopadu 2022.

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci: „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“

Závěr zjišťovacího řízení

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 31. 10. 2022 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též „informace“), na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce na internetových stránkách, pod kódem koncepce VYS031K, a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným správním úřadům.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Důl 2020 - 2022

Střednědobý výhled rozpočtu obce Důl na rok 2020, 2021 a 2022 Tento výhled předpokládá hospodaření obce s vyrovnaným rozpočtem, toto nemusí být vždy nevyhnutelné, a proto je možné případné dofinancování rozpočtu z prostředků obce. Rozpočtový výhled obce Důl na roky 2020 až 2022 byl schválen zastupitelstvem obce Důl dne 10.dubna 2019.

Zveřejnění informací týkajících se schváleného závěrečného účtu SOM Stražiště za rok 2021

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně schváleného závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2021. Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - odpady

Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 8.12.2021 usnesením č.3 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - odpady

Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 27. listopadu 2019 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - psi

Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 27.listopadu 2019 usnesením č.2 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - veřejné prostranství

Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 27.listopadu 2019 usnesením č.3 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - místní poplatky

Zastupitelstvo obce Důl se na svém 13. zasedání dne 29. 11. 2017 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - odpady

Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 29.listopadu 2017 usnesením č.1 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 21. ledna 2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Důl.