Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 50440/2024 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl se sídlem Důl 31, 395 01 Pacov, IČO: 47248998 za rok 2023
Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12. dubna 2024 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 22. května 2024 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 22. května 2024.

Místo provedení přezkoumání: Obec Důl
Důl 31
395 01 Pacov


Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Petra Hlaváčková pověření číslo 20235344712
- kontrolor: Ing. Jaroslava Leixnerová pověření číslo 20235374811

Podklady předložili: Pavel Strnad - starosta
Ludmila Dušková - účetní

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Důl byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
§ 16 odst. 4 - Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo
provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.
Byla předložena faktura přijatá č. 63230020 ze dne 27. 11. 2023 (KDF č. DF-23/00072)
dodavatel Krajská správa a údržba silnic Vysočiny IČO 00090450 na č ástku 85 580,28 Kč
vč. DPH za úpravu nástupiště - akce "III/1296 Kuňovka - most ev.č. 1296-1, uhrazena dne
6. 12. 2023 výpis č. 12 (MMB), zaúčtováno na účet 511. Kontrolou výkazu Fin 2-12 M bylo
zjištěno, že na § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací) bylo dle schváleného
rozpočtu 27 000 Kč, rozpočtové opatření č. 10, ve kterém je zachycen tento rozpočtově
nezajištěný výdaj bylo provedeno až dne 12. 12. 2023. Rozpočtové opatření nebylo
provedeno před uhrazením rozpočtově nezajištěného výdaje, čímž došlo k překročení
závazného ukazatele rozpočtu.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 29 odst. 1 - Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu
v účetnictví.
Kontrolou předložené inventarizace byl zjištěn nesoulad u účtu 315 (jiné pohledávky z hlavní
činnosti) - účetní stav ve výši 2 400 Kč, stav dle předložené evidence poplatků ve výši
4 600 Kč, rozdíl 2 200 Kč
§ 8 odst. 1 a 3 - Účetnictví nebylo úplné, jelikož nebyly zaúčtovány všechny účetní případy
týkající se účetního období.
Obec předložila kupní smlouvu na prodej pozemku (obec jako prodávající) uzavřenou dne
20. 11. 2023 s právními účinky vkladu ke dni 23. 11. 2023. O prodeji pozemku nebylo do
konce roku 2023 účtováno.
Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znění pozdějších předpisů
§ 65 - Územní celek nedodržel postup tvorby a použití opravných položek.
Obec vykazovala v Rozvaze sestavené ke dni 31. 12. 2023 zůstatek na účtu 315 (jiné
pohledávky z hlavní činnosti). Kontrolou neuhrazených pohledávek účtu 315, bylo zjištěno,
že u pohledávek z let minulých nedošlo k tvorbě opravných položek na účtu 192 (opravné
položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti)
B. Plně ní opatře ní přijat ých k náprav ě chyb a ne dostatků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Při dílčím přezkoumání za rok 2023: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebylo provedeno.
C. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2023
byly zjištěny nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:
Nedostatky, spočívající ve vzniku přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů
- Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. (přestupek)
Nedostatky, spočívající v neúplnosti a nesprávnosti vedení účetnictví
- Územní celek nedodržel postup tvorby a použití opravných položek. (nesprávné, neúplné)
- Účetnictví nebylo úplné, jelikož nebyly zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období. (neúplné)
Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy
- Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví. (porušení povinnosti)
II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených v části C. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel
Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu
0,14 %
Podíl závazků na rozpočtu
1,25 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
0,00 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům
0,20 %
Ukazatel likvidity
234,64
Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)
0,00 %
Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
4
Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 24. května 2024
Bc. Petra Hlaváčková
……………………………………………………
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ing. Jaroslava Leixnerová
……………………………………………………
kontrolor


Poučení
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednán se starostou obce a o projednání byl vyhotoven úřední záznam o projednání návrhu zprávy.
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 2 strany.