Přejít k hlavnímu obsahu

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
*KUJIXP1SYO8I*
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 198, e-mail: posta@kr-vysocina.cz


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel aktualizace zásad územního rozvoje dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákona“), ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“),

oznamuje

v souladu s § 39 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s § 334a odst. 2 nového stavebního zákona a v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ve čtvrtek 25. 7. 2024 od 9:30 hod. v Kongresovém sále B1.05, budova B Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Návrh Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava a dále jsou vystaveny na Portálu územního plánování Kraje Vysočina (https://pupo.kr-vysocina.cz/), téma (resp. dlaždice) „Územní plán kraje“, záložka „Projednávané dokumentace“, dále „Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina“, a konečně „Dokumenty (17)“.

Vyřizuje/telefon
V Jihlavě dne
KUJI 58462/2024
OUP 451/2021 - 96
Ing. arch. Ondřej Skryja
564 602 212
20. 6. 2024
Obce Kraje Vysočina
Čís. jednací: KUJI 58462/2024

Předmětem Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uvedení této dokumentace do souladu s Politikou územního rozvoje České republiky. Jedná se zejména o následující změny (nejedná se o vyčerpávající výčet):
- dílčí úpravy priorit územního plánování Kraje Vysočina,
- dílčí rozšíření vymezení rozvojové osy republikového významu OS5 a s tím související úprava typů krajin,
- vymezení specifických oblastí SOB9 a SOBk6, ve kterých se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem,
- zrušení koridoru územní rezervy pro prověření budoucí modernizace trati č. 230 v úseku hranice kraje – Světlá nad Sázavou,
- zrušení koridoru pro umístění stavby napojení transformovny (TR) Mírovka na stávající vedení zvn 400 kV Řeporyje – Prosenice (realizováno),
- vymezení koridoru pro umístění nadzemního vedení 400 kV TR Kočín – TR Slavětice a TR Slavětice – TR Čebín,
- vymezení plochy pro zaústění nových a změnu zaústění stávajících vedení přenosové a distribuční soustavy do TR Slavětice,
- zrušení koridoru pro plynovod Kralice nad Oslavou – hranice kraje a plochy pro kompresorovou stanici Kralice, zrušení koridoru pro plynovod Olešná u Havlíčkova Brodu – Borek (hranice kraje),
- vymezení nových ploch územních rezerv pro lokality akumulace povrchových vod jako ploch pro prověření budoucího umístění vodních nádrží.

Dle § 334a odst. 2 nového stavebního zákona ve spojení s § 323 odst. 7 téhož zákona se projednávání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina dokončí podle dosavadních právních předpisů, čili dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

V souladu s § 39 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze uplatnit u Krajského úřadu Kraje Vysočina do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě může každý u Krajského úřadu Kraje Vysočina uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního nebo při vydání územního rozvojového plánu, se nepřihlíží.

V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji ve smyslu § 37 odst. 2 správního řádu a to včetně podpisu osoby, která je uplatňuje.

Součástí Portálu územního plánování Kraje Vysočina je aplikace, která umožňuje připravit podání připomínek a námitek. Aplikace je dostupná na adrese: https://gispbox.kr-vysocina.cz/ost/projednani-upd/public/
Podle § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona je k uplatnění námitek obce k zásadám územního rozvoje příslušná rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce.
Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 3 správního řádu se považuje za doručenou patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Krajského úřadu Kraje Vysočina, pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Tato veřejná vyhláška se též zasílá příslušným obecním úřadům, kterým je, dle § 25 odst. 3 správního řádu, uložena povinnost zveřejnění písemnosti na svých úředních deskách po dobu nejméně 15-ti dnů.


Ing. Marian Zapletal
vedoucí oddělení územního plánování
 

Soubory ke stažení