Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 52493/2024 KO


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Stražiště
se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721 za rok 2023
Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 31. července 2023 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 15. srpna 2023 jako dílčí přezkoumání a dne 29. května 2024 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 29. května 2024.


Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov


Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jaroslava Leixnerová pověření číslo 20235354083
- kontrolor: RNDr. Arnoštka Ženčáková pověření číslo 20235308408

Podklady předložila: Martina Krejčová, BBus, Dis. - účetní
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání
Při konečném přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Stražiště nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


B. Plnění o patření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při dílčím přezkoumání DSO za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Stražiště za rok 2023

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu 6,08 %
Podíl závazků na rozpočtu 5,40 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %
Komentář:
Dlouhodobé závazky ke dni 31. 12. 2023
- účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 1 464 915 Kč
Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 29. května 2024
Ing. Jaroslava Leixnerová
……………………………………………………
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
RNDr. Arnoštka Ženčáková
……………………………………………………
kontrolor

Poučení
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednán telefonicky s místopředsedou DSO a o projednání byl vyhotoven úřední záznam o projednání návrhu zprávy.
DSO má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 2 strany.