Přejít k hlavnímu obsahu

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


V soulasu s ustanovením § 18 odst. 1 výše uvedeného zákona zveřejňuje ÚSC, tj. Obec Důl, jako povinný subjekt výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona obsahující následující údaje:


a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti... 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí... 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu při přezkoumání zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu... 0
d) výpočet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence... 0
e) počet stížností podaných podle § 16 a důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení... 0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona... 0


V Dole dne 3.1.2022
Pavel Strnad
starosta obce

Soubory ke stažení