Přejít k hlavnímu obsahu

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024

Ode dne 12.04.2024 do dne 13.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin, středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 572080/24/2900-11420-709759, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně.

Veřejná vyhláška o vydání Změny č. 1 Územního plánu Důl

Zastupitelstvo obce Důl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo dne 13. 12. 2023 ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŮL.

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023

Ode dne 26.04.2023 do dne 26.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti.

Veřejná vyhláška MZe

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021

Oznámení o doručování veřejnou vyhláškou - územní plán Důl

Kompletní návrh zadání územního plánu Důl je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele (Městský úřad Pacov, odbor výstavby, pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:30 hod ), na Obecním úřadě Důl a na internetových stránkách města Pacov http://www.mestopacov.cz/mestsky-urad/odbor-vystavby/informace/uzemni-planovani/dul/zadani-up-dul/

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy o změně OPVZ VN Švihov

Oznámení o návrhu opatření ve věci: Změna stávajícího ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce dle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě žádosti podané státním podnikem Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO:70889953.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o změně OPVZ VN Švihov

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad, právnické osoběnPovodí Vltavy, státní podnik, měnínpodle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě návrhu ze dne 15. 4. 2021 č.j. 048000/2021/KUSK, rozsah činností, které jsou ve stávajícím ochranném pásmu vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivcezakázány, či omezeny.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe

V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - odpady

Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 8.12.2021 usnesením č.3 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - veřejné prostranství

Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 27.listopadu 2019 usnesením č.3 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - psi

Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 27.listopadu 2019 usnesením č.2 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - odpady

Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 27. listopadu 2019 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - místní poplatky

Zastupitelstvo obce Důl se na svém 13. zasedání dne 29. 11. 2017 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - odpady

Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 29.listopadu 2017 usnesením č.1 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 21. ledna 2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Důl.