Přejít k hlavnímu obsahu

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
sestavený ke dni 31.12.2023

 

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 42988/2024 KO


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Sompo
se sídlem Roučkovice 63, 395 01 Pacov, IČO: 07831137 za rok 2023


Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 20. července 2023 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 15. srpna 2023 jako dílčí přezkoumání a dne 29. dubna 2024 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 29. dubna 2024.


Místo provedení přezkoumání: Město Černovice za Dobrovolný svazek obcí Sompo, Roučkovice 63, 395 01 Pacov

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Simona Burešová pověření číslo 20245370483
- kontrolor: Bc. Petra Hlaváčková pověření číslo 20235382146


Podklady předložili: Mgr. Jan Brožek - předseda
Martina Krejčová, BBus.,DiS. - účetní

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání
Při konečném přezkoumání hospodaření DSO Dobrovolný svazek obcí Sompo nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


Při dílčím přezkoumání DSO za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


C. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření DSO Dobrovolný svazek obcí Sompo za rok 2023
nebyly zjištěny chyby a nedostatky .
II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu 0,00 %
Podíl závazků na rozpočtu 0,00 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %


Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 29. dubna 2024
Ing. Simona Burešová
……………………………………………………
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Bc. Petra Hlaváčková
……………………………………………………
kontrolor

Poučení
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednán s předsedou DSO a o projednání byl vyhotoven úřední záznam o projednání návrhu zprávy.
DSO má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 2 strany.