Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 30419/2023 KO


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Sompo se sídlem Roučkovice 63, 395 01 Pacov, IČO: 07831137 za rok 2022


Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 25. července 2022 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 20. září 2022 jako dílčí přezkoumání a dne 21. března 2023 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 21. března 2023.


Místo provedení přezkoumání:

Město Černovice
za Dobrovolný svazek obcí Sompo
Roučkovice 63
395 01 Pacov


Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Šárka Simandlová pověření číslo 20225033744_2


Podklady předložili:

Mgr. Jan Brožek - předseda
Martina Krejčová, BBus., DiS. - účetní


Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.


A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Dobrovolný svazek obcí Sompo nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění o patření při jat ých k n ápra vě ch yb a ne dostat ků
Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.


Při dílčím přezkoumání DSO za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


C. Závěr


I. Při přezkoumání hospodaření DSO Dobrovolný svazek obcí Sompo za rok 2022
nebyly zjištěny chyby a nedostatky


II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:


Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu 0,00 %
Podíl závazků na rozpočtu 61,56 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %

Komentář:
Do výše ukazatele „Podíl závazků na rozpočtu“ se promítlo do konce roku 2022 neuhrazení dodavatelské faktury vystavené dne 31. 12. 2022 na částku 111, 93 Kč Svazkem obcí mikroregionu Stražiště za zpracování účetnictví a výkaznictví za prosinec 2022 (konsolidované příjmy DSO Sompo v roce 2022 ve výši 181,81 Kč).


Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 21. března 2023
Ing. Šárka Simandlová
……………………………………………………
kontrolor pověřený řízením přezkoumání