Přejít k hlavnímu obsahu

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024

Ode dne 12.04.2024 do dne 13.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin, středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 572080/24/2900-11420-709759, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně.

Veřejná vyhláška o vydání Změny č. 1 Územního plánu Důl

Zastupitelstvo obce Důl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo dne 13. 12. 2023 ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŮL.

Oznámení o kontrole vody v Důlu

Obecní úřad Důl
Důl 31
395 01 Pacov
Dne : 13.října 2023
Vyřizuje : Pavel Strnad
Telefon : 723036736
e-mail : ou.dul@tiscali.cz


O z n á m e n í


Dne 13.října 2023 bylo nahlášeno z laboratoře, že vzorek pitné vody, který byl odebrán dne 11.10.2023 z vodojemu Důl, nevyhovuje hygienickým ukazatelům v hodnotě koliformní bakterie (24 KTJ/100 ml), Escherichia coli (4 KTJ/100 ml).


Jedná se o mírné bakteriologické znečištění.
Vodu k pitným účelům je možné používat pouze po převaření.

Oznámení o kontrole vody v Nové Vsi

Obecní úřad Důl
Důl 31
395 01 Pacov
Dne : 23.června 2023
Vyřizuje : Pavel Strnad
Telefon : 723036736
e-mail : ou.dul@tiscali.cz


O z n á m e n í


Dnešního dne 23.6.2023 bylo nahlášeno z laboratoře, že vzorek pitné vody, který byl odebrán dne 19.6.2023 v Nové Vsi č.p.2, vyhovuje všem hygienickým ukazatelům. Tímto se ruší oznámení ze dne 12.6.2023.
Vodu k pitným účelům je možné používat bez omezení .


Vyvěšeno dne : 23.6.2023
Starosta obce
Pavel Strnad
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2021

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 6. května 2022 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 23. května 2022 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 23. května 2022. Při přezkoumání hospodaření obce Důl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2020

Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 25. ledna 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 15. února 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15. února 2021. Při přezkoumání hospodaření obce Důl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2019

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15. května 2020 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 20. května 2020 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 20. května 2020.

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s městem Pacov

V souladu s ustanovením § 63 ods. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž záladě budou orgány města Pacov vykonávat pro obec Důl část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v Čl. III této smlouvy.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Obec Důl uzavřela s městem Pacov veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků na město Pacov. Předmětem veřejnoprávní smlouvy je závazek, že orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Důl přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Důl v rozsahu stanoveném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - tj. projednávat přestupky