Přejít k hlavnímu obsahu

UPOZORNĚNÍ K PROVOZU KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Od 1. září 2024 bude zakázáno provozovat kotle na pevná paliva I. a II. třídy (uvedeno na štítku kotle).

Z tohoto důvodu upozorňujeme všechny provozovatele těchto spalovacích zdrojů, že lze provozovat pouze kotle na tuhá paliva III. a vyšší třídy. Jedná se o zdroje tepla napojené na teplovodní soustavu ústředního vytápění. Za toto porušení lze uložit pokutu do 50 000 Kč.


Další povinností provozovatelů spalovacích zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění je provádět jednou za tři kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje. Oprávněná osoba, která kontrolu provádí, zašle povinně protokol o kontrole do celostátního informačního systému ISPOP. Do systému ISPOP mají přístup všechny stupně kontrolních orgánů. Provozovatel kotle má povinnost předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší (odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče MěÚ Pacov) na vyžádání protokol o provedené kontrole. Za porušení tohoto opatření lze uložit pokutu do 20 000 Kč.


Upozorňujeme všechny provozovatele výše uvedených spalovacích zdrojů, že budou prováděny kontroly dodržování uvedených povinností.


Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče MěÚ Pacov