Přejít k hlavnímu obsahu

Jednací řád zastupitelstva obce Důl


Zastupitelstvo obce Důl se usneslo dne 26.11.2014 podle ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon“/, na tomto svém jednacím řádu:


Článek I
Úvodní ustanovení


1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání a průběh jednání zastupitelstva obce, způsob jeho usnášení a kontrolu plnění jím přijatých usnesení, jakož i další otázky související s organizací a vlastním průběhem jednání zastupitelstva obce.


2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.


Článek II
Pravomoci zastupitelstva obce


1. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce ve smyslu ust. 35 odst. 1) zákona a všech otázkách uvedených v ust. 84 odst. 2) a 5) a 85 zákona. Vzhledem k tomu, že v obci vykonává ve smyslu ust. 99 odst. 2) zákona starosta obce pravomoc rady obce, je zastupitelstvu obce vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v ust. 102 odst. 2) písm. c), d), j), f) a 1) zákona.

2. Zastupitelstvo obce je oprávněno si ve smyslu ust. 84 odst. 4) zákona vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce, není-li zákonem tato pravomoc vyhrazena jinému orgánu obce.


Článek III
Svolání zasedání zastupitelstva obce


1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce, svolává je starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. V tomto případě se zasedání zastupitelstva obce musí konat nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu.

2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odst. 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

3. Zastupitelstvo obce musí být svoláno tak, aby pozvánka na zasedání zastupitelstva obce /informace o konání zastupitelstva obce/ byla zpravidla doručena členům zastupitelstva nejméně 7 dnů před jeho konáním. To neplatí, je-li dán naléhavý důvod ke konání zastupitelstva ve lhůtě kratší než 7 dnů nebo jde-li o náhradní zasedání zastupitelstva obce.

4. Svolavatel je povinen o svolání zastupitelstva obce informovat obecní úřad, který zveřejní informaci o svolání zastupitelstva obce na úřední desce a způsobem v místě obvyklým. Informaci zveřejní alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Informace musí obsahovat údaje o místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva obce.

 

Článek IV
Příprava zasedání zastupitelstva obce


1. Přípravu zasedání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména:
a) dobu a místo konání
b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany

2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory. Právo k předložení návrhu k zařazení na pořad jednání má rovněž hejtman kraje, je-li zasedání zastupitelstva obce svoláno na jeho žádost /ust. čl. III. odst. 1. tohoto jednacího řádu/, a další osoby, o nichž tak rozhodne zastupitelstvo obce

3. Návrhy výborů a členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce nebo písemně. Návrhy výborů zastupitelstva předkládají zpravidla předsedové výborů, není-li těmito orgány stanoveno jinak.

4. Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá navrhovatel. V jednom výtisku obecnímu úřadu, který odpovídá za jejich doručen členům zastupitelstva obce nejpozději do 7 dnů před dnem jednání zastupitelstva obce.

5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit danou problematiku a rozhodnout o přijetí účinných opatření. Součástí písemných materiálů musí být zpravidla návrh usnesení formulovaný navrhovatelem.

6. V písemné podobě musí být vždy předloženy materiály a dokumenty, k jejichž platnosti zákon vyžaduje schválení zastupitelstvem obce, zejména – obecně závazné vyhlášky obce či jejich změny, nařízení obce, zřizovací listiny organizací a organizačních složek obce či jejich změny, smlouvy o převodu vlastnictví nemovitého majetku či zřízení zástavního práva, smlouvy o poskytnutí dotace či půjčky, smlouvy o výpůjčce společenské či zakládací smlouvy a stanovy, smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem, atd.

 

Článek V
Účast členů zastupitelstva obce na zasedání


1. Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva obce, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.


Článek VI
Účast dalších osob na zasedání zastupitelstva obce

1. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.
2. Zasedání zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit navrhovatelé předkládaných materiálů zařazených na program jeho jednání, zaměstnanci obce určení starostou obce, do jejichž pracovní náplně spadá projednávaná problematika, a představitelé statutárních orgánů a vedoucí organizací, jichž je obec zřizovatelem, pokud je na pořad jednání zastupitelstva obce zařazeno projednávání problematiky vztahující se k činnosti těchto organizací.


Článek VII
Program jednání zastupitelstva obce


1. Program zasedání zastupitelstva obce navrhuje předsedající svolaného zasedání zastupitelstva obce.
2. Na zasedání zastupitelstva obce může být jednáno o věcech, které byly zařazeny do programu, a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení.
3. V případě, že člen zastupitelstva obce nebo jeho výborů podá návrh na zařazení bodu do programu jednání zastupitelstva obce po jeho zveřejnění před jeho schválením na jednání zastupitelstva obce a jeho návrh nebude schválen, má navrhovatel právo jej podat opakovaně, avšak v písemné podobě, přičemž návrh bude zařazen do programu nejbližšího zasedání jednání zastupitelstva obce.


Článek VIII
Průběh zasedání zastupitelstva

1. Zasedání řídí zpravidla starosta, místostarosta nebo jiný pověřený člen zastupitelstva, nebo člen zastupitelstva zvolený dle tohoto jednacího řádu /dále jen „předsedající“/ zahajuje zasedání, dává návrhy na ukončení zasedání, vyhlašuje výsledek hlasování a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh a vyhlašuje přestávky
zasedání.
2. Při zahájení zasedání předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva, počet omluvených a neomluvených členů a předloží návrh pořadu jednání.
3. Předsedající zahájí jednání zastupitelstva ve stanoveném čase, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. V opačném případě 15 minut po stanoveném čase zahájení jednání ukončí. Do 14 dnů je pak starosta povinen svolat náhradní řádné zasedání zastupitelstva.
4. Projednávaný bod programu uvede předkladatel. Po vystoupení předkladatele, které nesmí svou délkou přesáhnout 5 minut, zahájí předsedající rozpravu.
5. Zastupitelstvo může na návrh člena zastupitelstva v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.
6. Členové zastupitelstva se do rozpravy v jejím průběhu hlásí u předsedajícího až do ukončení rozpravy. Slova se smí ujmout ten, komu je předsedající udělí. Mluví se přímo z místa, na kterém člen zastupitelstva sedí během zasedání. Rozpravy se může zúčastnit ze svého místa i předsedající.
7. Do rozpravy se mohou přihlásit i občané, kteří nejsou členy zastupitelstva.
8. Diskusní příspěvek by neměl svou délkou přesáhnout 3 minuty. Pokud svou délkou 3 minuty přesáhne, je předsedající oprávněn tento příspěvek přerušit a požádat zastupitelstvo o vyslovení souhlasu hlasováním s jeho dalším pokračováním. Pokud zastupitelstvo hlasováním rozhodne o jeho ukončení, je předsedající povinen přerušit tento příspěvek a vyzvat dalšího diskutujícího.
9. Člen zastupitelstva, který na zasedání vystoupí k věci, v níž se jeho osobní zájmy kříží se zájmy obce, je povinen tuto skutečnost upozornit v úvodu svého vystoupení.
10. Diskutující má hovořit k projednané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající, nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. O námitkách člena zastupitelstva proti rozhodnutí předsedajícího a o odejmutí slova rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.
11. Každý diskutující může vystoupit nejvýše 2 x k téže projednávané otázce, nerozhodne-li zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak.
12. Člen zastupitelstva se může přihlásit k faktické poznámce, kterou na průběh rozpravy, nebo k odpovědi na ni. V tom případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě mluví.
13. Za faktickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se projednávání některého bodu pořadu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo vyšší právní normy.
14. Přednesení faktické poznámky ani případná odpověď na faktickou poznámku jiného člena zastupitelstva nesmí překročit 1 minutu.
15. Překročí-li člen zastupitelstva dobu k přednesení faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, může mu předsedající slovo odejmout. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro překročení doby stanovené pro přednesení faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, je konečné.
16. Řečník nesmí být nikým přerušován s výjimkou oprávnění předsedajícího podle odstavce 4, 8 a 12 tohoto článku.
17. Člen zastupitelstva může v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňovací návrhy. Mají se vztahovat k určité věci projednávaného návrhu a má na nich být zřejmé, na čem se má zastupitelstvo usnést. Předsedající může požádat člena zastupitelstva, aby svůj návrh zpřesnil, popřípadě, aby jej předložil písemně.
18. Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník. Po ukončení rozpravy nelze předkládat další návrhy.


Článek IX
Hlasování

1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající zasedání.
3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy k předloženému návrhu usnesení či předloženému materiálu ke schválení, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto pozměňujících návrzích a poté o ostatních částech návrhu.
4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo obce postupně o všech variantách, v pořadí, jak byly podány.
5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohodovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve skupiny členů zastupitelstva obce jednotlivých volebních stran, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá většinu, starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat . Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta, že nebylo přijato žádné usnesení.
6. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhodne zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh, nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Podmínky a způsob tajného hlasování stanoví pro ten konkrétní případ zastupitelstvo obce, přičemž je vždy povinno zvolit nejméně dvoučlennou komisi pro zajištění průběhu tajného hlasování. V tomto případě komise sděluje zastupitelstvu výsledek hlasování.
7. Usnesení zastupitelstva obce je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
8. Usnesení zastupitelstva obce a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou.
9. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

 

Článek X
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva obce

1. Členové zastupitelstva obce mají při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na orgány obce, předsedy výborů, statutární orgány právnických osob a vedoucí organizací a organizačních složek zařízených nebo založených obcí, zaměstnance obce zařazených do obecního úřadu a požadovat od nich vysvětlení.
2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta obce nebo jím určená osoba zastupitelstvu obce na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.
4. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise.


Článek XI
Zajištění nerušeného průběhu jednání zastupitelstva obce

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
2. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.

 

Článek XII
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

1. O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený zapisovatel a obecní úřad, který rovněž vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně a materiály písemně na jednání předložené a zastupitelstvem obce projednané a schválené.
3. V zápise se uvádí:
- den a místo jednání
- počet přítomných členů zastupitelstva /i omluvených/
- jména určených ověřovatelů zápisu
- schválený program jednání
- průběh rozpravy se jmény řečníků
- podané návrhy a dotazy
- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu
- výsledek hlasování
- schválené znění usnesení
4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisuje jej starosta, místostarosta a ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.
5. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne zastupitelstvo na nejbližším zasedání.


Článek XIII
Zabezpečení a kontrola usnesení

1. Vyžádá-li si zabezpečení usnesení zastupitelstva obce zpracování organizačního opatření, projedná jej starosta obce na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, které organizační opatření schválí či změní.
2. Kontrolu plnění usnesení provádí starosta obce a informuje zastupitelstvo obce na příštím zasedání, nerozhodne-li zastupitelstvo obce, že kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce provádí namísto starosty kontrolní výbor.
3. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce provádí kontrolní výbor zastupitelstva obce.


Vyvěšeno: 27.11.2014
Zodpovídá: starosta obce Pavel Strnad a místostarosta obce Josef Pícha